فایل رایگان مقايسه نتايج روش هاي براورد عمق آبشستگي با داده هاي آزمايشگاهي دردو نوع تکيه گاه مستطيلي و ذوزنقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه نتايج روش هاي براورد عمق آبشستگي با داده هاي آزمايشگاهي دردو نوع تکيه گاه مستطيلي و ذوزنقه اي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تخمین آبشستگی در پی پل ها جهت طراحی و حفاظت آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرفی روابط معرفی شده در پیشینه پژوهش بسیار متعدد بوده و هرکدام عوامل متعدد بستگی داشته ودر شرایط هیدرولیکی وهندسی مختلف توسعه یافته اند. لذا د راین مطالعه داده های آزمایشگاهی آبشستگی در دو نوع تکیه گاه رایج یکی با دیوار قائم (مستطیلی) و دیگری با دیواره بالی شکل (ذوزنقه ای) بانتایج چندین رابطه موجود در زمینه برآورد آبشستگی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که روابط ازالدین 2007 و لیم 1997 در تکیه گاه مستطیلی و لیم 1997 در تکیه گاه ذوزنقه ای پیش بینی های بهتری را در مقایسه با سایر روابط، در شرایط آزمایشات انجام شده در پژوهش پیش رو، به دست می دهند.

لینک کمکی