فایل رایگان آبکاري اکلکتريکي و بررسي خواص سايشي پوشش هاي کامپوزيتي کروم- موليبدين دي- سولفيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آبکاري اکلکتريکي و بررسي خواص سايشي پوشش هاي کامپوزيتي کروم- موليبدين دي- سولفيد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پژوهش، مقادیر مختلفی از ذرات مولبیدن دی سولفید به حمام آبکاری کروم افزوده شد و ساختار، مورفولوژی، زبری، سختی و رفتار سایشی پوشش های حاصل با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، زبری سنج سطح، سختی سنج و آزمون پین روی دیسک مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج، با افزایش غلظت ذرات مولیبدن دی سولفید در حمام آبکاری، بازده جریان کاتدی کاهش پیدا کرده تا جایی که در غلظت (7/5g/L MoS(2 هیچ گونه پوششی بر سطح تشکیل نمی شود. افزایش غلظت پودر مولیبدن دی سولفید در حمام آبکاری تا 2g/L، سبب افزایش سختی، کاهش زبری سطح، افزایش درصد حجمی ذرات مولیبدن دی سولفید و بهبود مقاومت به سایش پوشش حاصل شده است. با افزایش غلظت پودر مولیبدن دی سولفید در حمام آبکاری به بیش از 2g/L، سختی و مقاومت به سایش پوشش حاصل کاهش و زبری سطح افزایش می یابد، در صورتی که درصد حجمی ذرات پودر در پوشش تقریبا ثابت مانده است. پوشش تولید شده در حمام آبکاری حاوی (2g/L MoS(2، بیشترین میزان سختی، مقاومت به سایش و کمترین میزان زبری را به خود اختصاص داده است.

لینک کمکی