فایل رایگان آماده سازي پودر نانوکامپوزيتي MCrAlY اصلاح شده با نانوذرات سريا جهت پاشش حرارتي HVOF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آماده سازي پودر نانوکامپوزيتي MCrAlY اصلاح شده با نانوذرات سريا جهت پاشش حرارتي HVOF :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این تحقیق، پودر نانو کامپوزیتی NiCoCrAlY به همراه افزودنی سریا، توسط روش آسیاکاری مکانیکی باانرژی بالا آماده شد. مخلوط های پودری با و بدون افزودنی تحت شرایط مختلف آسیاکاری شدند و سیرتکاملی ریزساختاری و فازی آنها توسط میکروسکوپ نوری، پراش سنجی پرتو ایکس (XRD) و میکروسکون الکترونی روبشی (SEM) مجهز به آنالیز تفکیک انرژی پرتو ایکس (EDS) بررسی گردید. پوشش های حاصل از پودرهای آماده شده به روش HVOF پاشیده شد و به صورت بدون زیرلایه ارزیابیگردید. نتایج نشان داد که میتوان با عملیات آسیاکاری تک مرحله ای، به پوشش های نانوکامپوزیتی باریزساختار بهینه از نظر تخلخل و میزان اکسید دست یافت.

لینک کمکی