فایل رایگان ارزيابي مقاومت به خوردگي آلياژ آلومينيوم 6061 در محيط اتمسفري سواحل خليج فارس و محيط آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي مقاومت به خوردگي آلياژ آلومينيوم 6061 در محيط اتمسفري سواحل خليج فارس و محيط آزمايشگاهي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی مقاومت به خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061 در محیط اتمسفری دریایی ومحیط آزمایشگاهی است. دلیل اصلی خوردگی در حاشیه ی خلیج فارس، نزدیک بودن به دریا و شوری هوادر این منطقه اسات. با توجه به کاربرد آلیاژ آلومینیوم 6061 در صنایع دریایی در این منطقه، بررسی مقاومتبه خوردگی این آلیاژ امری ضروری است. در این پژوهش با توجه به متغیرهای آب و هوایی ارائه شده،جزیره ی قشم از جمله مناطق با حد خوردگی بی نهایت معرفی و نمونه گذاری میدانی در این منطقه انجامگرفت. به منظور مشاهده ی سطح رویی و مقطع نمونه های مورد استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیگسیل میدانی و برای آنالیز فازی نمونه ها، از دستگاه پراش سنج پرتو ایکس استفاده شد. بر اساس ارزیابیریزساختاری، محصولات خوردگی به صورت پراکنده بر سطح آلیاژ تشکیل شدند؛ که دلیل مقاومت بهخوردگی بالای این آلیاژ، تشکیل اکسیدهای (Al(2)O(3 و (SiO(2 روی سطح است. همچنین فاز (AlCl(3 را می توان به عنوان عاملی مخرب در انحلال لایه ی اکسیدی این آلیاژ دانست.

لینک کمکی