فایل رایگان بررسي اثر فشار محفظه بر خواص ريزساختاري و رفتار اکسيداسيون دما بالاي پوشش NiCrAlY رسوب دهي شده به روش قوس کاتدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر فشار محفظه بر خواص ريزساختاري و رفتار اکسيداسيون دما بالاي پوشش NiCrAlY رسوب دهي شده به روش قوس کاتدي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پوشش NiCrAlY روی سوپر آلیاژ IN-738 LC به روش رسوب دهی قوس کاتدی ایجاد شد. اثر فشار محفظه (5Pa و 0/05) بر خواص ریزساختاری و رفتار اکسیداسیون دما بالای پوشش در دمای 1000C به مدت زمان های 5، 20، 50 و 100 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) برای مشخصه یابی نمونه ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که با کاهش فشار محفظه، کریستالیتی پوشش از 23% به 31% افزایش می یابد. همچنین مشخص شد که در حین اکسیداسیون دما بالای نمونه رسوب دهی شده در فشار 5Pa، اکسیدهای داخلی درون پوشش ایجاد شده و بعد از گذشت 20 ساعت از اکسیداسیون لایه تخلیه شده از فاز -Ni(3)Al در زیرلایه در ناحیه فصل مشترک پوشش/ زیرلایه تشکیل می شود. تغییرات ضخامت لایه اکسید رشد یافته حرارتی (TGO) نیز تحت دو فشار مختلف بر حسب زمان اندازه گیری شد. ارزیابی اکسیداسیون دما بالای پوشش نشان داد که این نمونه ها دارای رفتار پارابولیک گونه هستند.

لینک کمکی