فایل رایگان بررسي اثرات محيط بازپخت بر خواص اپتيکي و مورفولوژيکي فيلم نازک نانو ساختار SnSx

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرات محيط بازپخت بر خواص اپتيکي و مورفولوژيکي فيلم نازک نانو ساختار SnSx :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این مقاله، اثرات محیط بازپخت بر خواص فیلم های نازک (SnS(x تهیه شده به روش چرخشی سل- ژل موردبررسی قرار گرفته است. برای بررسی خواص ساختاری فیلمهای نازک (SnS(x از آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) استفاده شد. این الگو نشانداد که فیلمهای نازک (SnS(x بازپخت شده در محیط های هوا، آرگون و نیتروژن دارای فاز اصلی و غالب (SnS(2 با ساختار هگزاگونال و فازهای SnS و (SnO(2 به ترتیب با ساختارهای اورتورومبیک و تتراگونال هستد. بازپخت در محیط های آرگون و نیتروژن منجر به افزایش شدت قله متناظر با فاز (SnS(2 شده است. همچنین بازپخت در محیط آرگون با کاهش شدت قله های متناظر با فازهای SnS و (SnS(2 نسبت به دو محیط دیگر است. برای بررسی مورفولوژی سطح فیلمهای نازک (SnS(x از میکروسکوپ الکترونی روبشی کسیل میدانی (FESEM) استفاده شد که سطوحی یکنواخت، همگن و بدون ترک را برای فیلم ها نشان داد. همچنین از طیف سنجی نوری UV-VIS برای بررسی ویژگی های اپتیکی استفاده شده است.نمونه های بازپخت شده در محیط های آرگون و نیتروژن منجر به کاهش شفافیت و جابه جایی لبه جذب اپتیکیبه سمت طول موج های بلندتر (جابه جایی قرمز) نسبت به نمونه بازپخت شده در محیط هوا شده است.

لینک کمکی