فایل رایگان بررسي پوشش دهي کامپوزيت هاي نانوساختار بريديجيت- کيتوسان بر آلياژ منيزيم AZ31 براي کاربردهاي بيولوژيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي پوشش دهي کامپوزيت هاي نانوساختار بريديجيت- کيتوسان بر آلياژ منيزيم AZ31 براي کاربردهاي بيولوژيکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر، پوشش های نانو ساختار بریدیجیت- کیتوسان به صورت یکنواخت بر سطح آلیاژ منیزیم AZ31 با استفاده از روش رسوب الکتروفورز تک مرحله ای اعمال شد. سوسپانسیون پایدار بریدیجیت- کیتوسان با استفاده از آب دیونیزه، اتانول و اسید استیک تهیه شد و رسوب الکتروفورز کاتدی در ولتاژ ثابت 15، 30 و V45 برای 5 دقیقه انجام شد. برای تعیین شرایط مطلوب زمان و ولتاژ، سینتیک رسوب و ریزساختار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از ولتاژ 45 ولت در مدت زمان 5 دقیقه منجر به تشکیل پوشش های یکنواخت و عاری از ترک شد. ریزساختار پوشش ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) مجهز به EDS مشخصه یابی شدند. بر اساس رفتار خوردگی الکتروشیمیایی نمونه ها، تراکم جریان خوردگی و میزان خوردگی با ایجاد پوشش کامپوزیتی بریدیجیت- کیتوسان بر آلیاژ منیزیم AZ31 به وضوح روند کاهشی داشت، در حالی که پتانسیل خوردگی و مقاومت پلاریزاسیون افزایش یافت.

لینک کمکی