فایل رایگان بررسي خواص پوشش کامپوزيتي (Ni-TiO(2 ايجاد شده به روش رسوبدهي همزمان الکتريکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي خواص پوشش کامپوزيتي (Ni-TiO(2 ايجاد شده به روش رسوبدهي همزمان الکتريکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این پژوهش، پوشش کامپوزیتی (Ni-TiO(2 به روش رسوب دهی همزمان الکتریکی در حمام واتس و بامقادیر مختلف دی اکسید تیتانیوم ایجاد شاد. تاثیر غلظت ذرات در داخل الکترولیت در پوشش های ایجادشده به روش رسوب دهی الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت و مقدار بهینه آنها در شرایط آزمایش تعیینگردید. برای بررسی رفتار خوردگی از آزمون پلاریزاسیون استفاده شد. مورفولوژی سطح، میکروساختارنمونه ها و توزیع ذرات در پوشش با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی،الگوهای پراش اشعه X و آنالیز شیمیایی اشعه X مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نمونه آبکاری شده در حمام شامل TiO(2) 50g/L دارای یکنواخت ترین توزیع ذرات و بیشترین مقدار ذره در پوشش است؛ همچنین بالاترین میزان سختی و بیشترین مقاومت به خوردگی را دارد.

لینک کمکی