فایل رایگان بررسي رفتار اکسيداسيون پوشش MCrAlY تقويت شده با نانوذرات سريا اعمال شده به روش HVOF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رفتار اکسيداسيون پوشش MCrAlY تقويت شده با نانوذرات سريا اعمال شده به روش HVOF :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

از جمله پرکاربردترین روش های محفاظت سوپرآلیاژهای مورد استفاده در توربین های گازی در برابرخوردگی و اکسیداسیون دمای باا، اعمال پوششهای MCrAIY است. در این پژوهش اثر افزودن نانوذرات سریا بر رفتار اکسیداسیون دما بالای این پوشش ها بررسی شد. آماده سازی پودرها با استفاده از روش آسیاکاری مکانیکی و ایجاد پوشش ها به روش پاشش حرارتی HVOF صورت گرفت. بررسی های ریزساختاری و فازی با استفاده ازSEM/EDS و XRD انجام شد. سپس عملکرد سه نوع پوشش اعمال شده به وسیله آزمون اکسیداسیون همدما در دمای 1000°C مورد ارزیابی قرار گرفت. با اصلاح ریزساختار پودر اولیه، امکان افزودن نانوذرات سریا به زمینه فراهم شد و همین امر سبب گردید نرخ اکسیداسیون پوششMCrAlY اصلاح شده با سریا نسبت به پوشش MCrAlY متداول کاهش محسوسی داشته باشد.

لینک کمکی