فایل رایگان پوشش دهي الکتروشيميايي نقره- ژرمانيوم بر مس خالص و ارزيابي رفتار خوردگي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پوشش دهي الکتروشيميايي نقره- ژرمانيوم بر مس خالص و ارزيابي رفتار خوردگي آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

جهت افزایش مقاومت به خوردگی اتمسفری قطعات مسی از پوشش آلیاژی یا کامپوزیتی نقره در سطح آن استفاده می شود. در تحقیق حاضر، پوشش کامپوزیتی نقره- ژرمانیوم به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی تهیه و خواص خوردگی آن نسبت به پوشش آبکاری نقره خالص بررسی شده است. میزان ژرمانیوم در پوشش به عنوان یکی از متغیرها در فرایند محسوب می شود. هم چنین اثر pH و شدت جریان که دو پارامتر موثر در آبکاری هستند، مورد بررسی قرار گرفت و شرایط ایده آل برای رسوب نشانی هم زمان نقره- ژرمانیوم به دست آمد. جهت بررسی وجود و درصد ژرمانیوم و نقره در پوشش، از روش های مشخصه یابی طیف سنجی پلاسمای جفت القایی (ICP) و میکروسکوپ الکترونی مجهز به سیستم طیف سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS)، استفاده شد. برای بررسی رفتار پلاریزاسیون از آزمون خوردگی در محیط حاوی گوگرد بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که در محیط سولفیداسیون در دمای محیط، محصول خوردگی ناشی از واکنش مس زیرلایه با اکسیژن و گوگرد محیط و همچنین واکنش نقره با گوگرد، سطح قطعات را پوشانده آن را کدر می کند. افزایش درصد ژرمانیوم به پوشش نقره تا حدود 1/6 درصد، موجب بهبود مقاومت به کدرشدگی یا خوردگی اتمسفری و کاهش جریان خوردگی تا ده برابر نسبت به نقره خالص می شود. ژرمانیوم مانند سیلیسیم با تشکیل لایه بسیار نازک اکسیدی موجب حفاظت از کدرشدگی پوشش و زیرلایه می شود.

لینک کمکی