فایل رایگان تاثير دما بر ميکروساختار و رفتار خوردگي پوشش کامپوزيتي (Ni-P-W-TiO(2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير دما بر ميکروساختار و رفتار خوردگي پوشش کامپوزيتي (Ni-P-W-TiO(2 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در این پژوهش پوشش کامپوزیتی (Ni-P-W-TiO(2 به روش آبکاری الکتریکی بر زیر لایه ای از جنس فولادضد زنگ AISI 304L در دماهای متفاوت (55 تا 60، 60 تا 65، 60 تا 700) ایجاد شد و مورفولوژی سطح پوشش کامپوزیتی و خواص خوردگی آن مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی مورفولوژی سطح پوشش از میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) و برای آنالیز عنصری از EDXاستفاده شد. از روش پلاریزاسیون پتانسایودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی به منظور بررسی مقاومت به خوردگی پوشش کامپوزیتی استفادهشاد. نتایج نشان داد که سطح پوشش و کیفیت آن به مقدار زیادی به دما وابسته است. بهترین رسوب ایجادشده در دمای 65-70 درجه سانتیگراد تولید شد و سطح پوشش در این محدوده دمایی بدون ترک بود. دردماهای پایین تر، پوشش سطحی غیر یکنواخت و نامناسب داشت. همچنین نتایج آزمون پلاریزاسیون و امپدانس نیز نشان داد که بهترین مقاومت به خوردگی در دمای 65-70 درجه سانتیگراد است.

لینک کمکی