فایل رایگان تهيه گرانول هاي نانو ساختار تهيه شده به روش خشک کردن پاششي انجمادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تهيه گرانول هاي نانو ساختار تهيه شده به روش خشک کردن پاششي انجمادي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پودرهای نانو اندازه به علت جریان پذیری پایین، لوله های انتقال پودر در مسیر تغذیه کننده پودر به مشعل پاشش حرارتی رامسدود می کنند. گرانول کردن مواد مقدمه ای برای شروع کار در روش های پاشش حرارتی، تولید خوراک برای دستگاه پاششپلاسمایی و عملیات تفجوشی است. این گرانول ها به وسیله روش های آسیاب کاری مکانیکی، خشک کردن پاششی، خشککردن پاششی انجمادی تولید می شوند؛ ولی تولید پودر به روش خشک کردن پاششی منجر به تولید گرانول ای دونات شکل وپوک می شود. هدف از این پژوهش تولید گرانول های نانو ساختار توپر وچگال با جریان پذیری خوب به روش خشک کردنپاششی- انجمادی است. این فرایند شامل دو مرحله یعنی پاشش انجمادی و خشک کردن انجمادی است. پاشش سوسپانسیوندرمحفظه نیتروژن مایع در دمای 90 - درجه سانتیگراد و انتقال آن به دستگاه خشک کن انجمادی جهت تصعید در دمای 30-درجه سانتی گراد و فشار 1/5 میلی بار انجام می شود؛ که گرانول هایی با مورفولوژی کروی و جریان پذیری بالا ایجاد می کند. کنترل پارامترهای دستگاهی و سوسپانسیون شامل غلظت، pH، همزن مغناطیسی و تاثیر آن بر مورفولوژی و چگالی گرانول ها رامی توان مهمترین مبانی مورد مطالعه در این پژوهش نام برد. مشخصه یابی و ارزیابی گرانول ها توسط میکروسکپ الکترونیروبشی و پراش پرتو ایکس انجام شد. آزمون جریان پذیری پودر به منظور مطالعه رفتار رئولوژی سوسپانسیون و با استفاده ازویسکومتر بروکفیلد انجام شد. رفتار رئولوژی سوسپانسیون در تمامی نمونه ها از نوع سیال غیرنیوتنی و از شاخه پلاستیک ایده-آل بینگهام است که با افزایش سرعت برشی، گرانروی سوسپانسیون کاهش می یابد. درتمامی موارد گرانول هایی با درصدکروی بودن بالا ایجاد و پدیده دونات و پوک شدن مشاهده نشد. توزیع اندازه ذرات در محدوده 180-10 میکرومتر در روش خشک کردن پاششی- انجمادی مناسب جهت ایجاد خوراک برای فرایندهای تا جوشی و پاشش حرارتی است.

لینک کمکی