فایل رایگان رسوب دهي الکتريکي پوشش کامپوزيتي (Ni-Fe(3)O(4 و ارزيابي مقدار بهينه نشست ذرات، ميکروسختي و مقاومت به خوردگي پوشش ايجاد شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رسوب دهي الکتريکي پوشش کامپوزيتي (Ni-Fe(3)O(4 و ارزيابي مقدار بهينه نشست ذرات، ميکروسختي و مقاومت به خوردگي پوشش ايجاد شده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این تحقیق پوشش کامپوزیتی نیکل- اکسید آهن از طریق رسوب دهی الکترولیتی ذرات اکسید آهن در حمام واتس ایجاد شد. تاثیر غلظت ذرات در داخل الکترولیت در پوشش های ایجاد شده به روش رسوب دهی الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت و مقدار بهینه آنها در شرایط آزمایش تعیین گردید. مورفولوژی سطح، م یکروساختار نمونه ها و توزیع ذرات در پوشش با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی، الگوهای پراش اشعه X و آنالیز شیمیایی اشعه X مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی رفتار خوردگی از آزمون پلاریزاسیون استفاده شد. طبق آزمایشات صورت گرفته، مقدار بهینه غلظت پودر در حمام آبکاری، 20 گرم بر لیتر تخمین زده شد. با کنترل میزان غلظت پودر در حمام آبکاری، می توان به حداکثر خواص شیمیایی و مکانیکی اعم از مقاومت خوردگی و میکروسختی دست یافت. نتایج نشان می دهد که بیشترین مقاومت به خوردگی در نمونه آبکاری شده در حمام حاوی 20 گرم بر لیتر ذره اکسید آهن بوده است.

لینک کمکی