فایل رایگان ساخت نانوکامپوزيت سه جزئي هيدرواکسيد آپاتيت به روش الکتروفورتيک EPD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساخت نانوکامپوزيت سه جزئي هيدرواکسيد آپاتيت به روش الکتروفورتيک EPD :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر، پوشش نانوکامپوزیتی سه جزیی هیدرواکسید آپاتیت، زیرکونیا و اکسید گرافن بر روی زیرلایه تیتانیومی به روش الکتروفورتیک سنتز و مشخصه یابی شد. جهت ایجاد پوششی یکنواخت و با ضخامتی بهینه، پارامترهای موثر پوشش دهی به روش الکتروفورتیک شامل جریان، ولتاژ، شرایط سوسپانسیون و زمان پخت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رفتار آنتی باکتریال و خوردگی به روش آزمون الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پوشش ایجاد شده در مقایسه با نمونه های بدون پوشش مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت مشخصه یابی پوشش از آزمون های همچون پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید. نتایج آزمون پراش اشعه ایکس نشان داد در شرایط بهینه پوشش دهی، پوشش کامپوزیتی سه جزیی بر روی زیرلایه تشکیل شده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد مورفولوژی سطح پوشش ایجاد شده یکنواخت و ضخامت پوشش ایجاد شده در حدود 22 تا 32 میکرومتر بود. نتایج نشان داد با افزایش زمان پوشش دهی شاهد افزایش ضخامت پوشش خواهیم بود. نتایج آزمون خوردگی نشان داد استفاده از پوشش نانوکامپوزیتی باعث افزایش مقاومت به خوردگی پوشش گردید. نتایج آزمون آنتی باکتریال نشان داد استفاده از پوشش نانوکامپوزیتی به طور موثری منجر به کاهش رشد باکتری بر روی سطح گردیده است.

لینک کمکی