فایل رایگان مشخصه يابي پوشش هاي الکتروفورتيک کامپوزيتي آکرمانيت- کيتوسان بر آلياژ منيزيم AZ31

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مشخصه يابي پوشش هاي الکتروفورتيک کامپوزيتي آکرمانيت- کيتوسان بر آلياژ منيزيم AZ31 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

آلیاژهای منیزیم با ویژگی زیست تخریب پذیری می توانند نامزد بسیار خوبی برای استفاده درایمپلنت های ارتوپدی باشند. با این حال، آلیاژهای منیزیم ممکن است برای برنامه های کاربردی در روند بهبود استخوان، سریع خورده و تخریب شوند. در مطالعه حاضر، پوشش کامپوزیتی آکرمانیت ((Ca(2)MgSi(2)O(7)- کیتوسان ((C(6)H(11)NO(4) بر آلیاژ 3Al%, %1Zn)AZ31) از طریق روش لایه نشانی الکتروفورتیک (EPD) به منظور بهبود مقاومت به خوردگی، زیست فعالی و ثبات مکانیکی تهیه شدند. تجزیه و تحلیل ریزساختار نشان داد که پوشش های آکرمانیت- کیتوسان بدون هیچ گونه ترک یا شکاف روی سطح آلیاژ ایجاد شده است. سینتیک پوشش در ولتاژ و زمان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و بهترین پوشش در زمان و ولتاژ مطلوب به دست آمد. سپس آنالیزهای پراش اشعه ایکس، FT-IR ،EDS ،FE-SEM برای شناسایی ترکیبات پودر آکرمانیت و میکروسکوپ نوری مشخصه یابی سطح انجام شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که پوشش آکرمانیت- کیتوسان می تواند سرعت خوردگی را کاهش داده و زیست فعالی درون آزمایشگاهی آلیاژ منیزیم زیست تخریب پذیر را بهبود ببخشد. بنابراین، آلیاژ منیزیم که با آکرمانیت- کیتوسان پوشش داده شده است، ممکن است یک کاندید نوید دهنده به عنوان ایمپلنت های استخوانی زیست تخریب پذیری به کار رود.

لینک کمکی