فایل رایگان مقايسه انواع پوشش هاي تبديلي و رنگ اعمال شده بر مقاومت خوردگي و چسبندگي فولاد Ck45

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه انواع پوشش هاي تبديلي و رنگ اعمال شده بر مقاومت خوردگي و چسبندگي فولاد Ck45 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پدیده های سطحی نظیر خوردگی می توانند موجب تخریب قطعات و نیاز به تعمیر و یا تعویض آنها گردند.بنابراین اگر بتوان با اعمال عملیات سطحی مناسب سطح فلزات پرکاربردی مانند CK45 که در صنایع مختلفاز جمله دریایی کاربردهای فراوانی دارند، می توان از هزینه های ناشی از این موضوع جلوگیری کرد. یکی از روش های بهبود خواص سطحی این فلز،اعمال پوشش های تبدیلی و رنگ های دریایی مختلف بر آن است. در این تحقیق برای انتخاب پوششمناسب، سه نوع پوشش تبدیلی (فسفاته، کادمیوم، کروماته و زینگا) و دو نوع رنگ (دریایی والکترواستاتیک) بر فولاد CK45 اعمال شد. بررسی خواص خوردگی و چسبندگی پوشش ها به ترتیب به کمک آزمون های برش متقاطع و پاشش نمک صورت گرفت. برای تحلیل کامل تر خواص سطحی پوشش، زبری سنجی سطح نمونه ها نیز انجام شد. نتایج حاکی از بهبود خواص چسبندگی و سایشی تمامی پوشش ها با افزایش زبری آنها بود. در نهایت با مقایسه نتایج آزمایش های صورت گرفته مشخص شد، استفاده از رنگدریایی درمقایسه با رنگ الکترواستاتیک بر پوشش های تبدیلی، انتخاب بسیار مناسبتری است.

لینک کمکی