فایل رایگان مقايسه رفتار سايشي و خوردگي پوشش هاي CrN و AlCrN اعمال شده به روش تبخير قوس کاتدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه رفتار سايشي و خوردگي پوشش هاي CrN و AlCrN اعمال شده به روش تبخير قوس کاتدي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق در مرحله اول ایجاد پوشش CrN و AlCrN بر زیرلایه فولادی و سپس بررسیمقایسه ای رفتار سایشی و خوردگی این دو پوشش مدنظر است. برای این منظور با استفاده از روش رسوبفیزیکی بخار با تبخیر قوس کاتدی (Arc-PVD) به مدت 60 دقیقه در دمای 200 درجه سانتیگراد، پوششی با ضخامت تقریبی 2 میکرومتر اعمال شد. به منظور مقایسه خواص پوشش ها، همه شرایط پوشش دهی ثابت در نظرگرفته شد. برای مشخصه یابی فازی و بررسی ضخامت پوشش ها از دستگاه های XRD و FESEM استفاده شد. همچنین برای ارزیابی خواص چسبندگی و رفتار سایشی پوشش ها به ترتیب از دستگاه های ماکروسختیراکول C و آزمون پین بر دیسک بهره گرفته شد. برای بررسی رفتار خوردگی پوشش ها از دستگاه پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول 3/5 درصد نمک طعام استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که پوشش CrN دارای کمترین ضریب اصطکاک است. همچنین پوشش AlCrN کمترین عرض شیار سایش را از خود به جا گذاشت. رفتار مقاومت به خوردگی پوشش CrN به دلیل یکنواختی سطح و عدم نفوذ محلول به زیرلایه، نسبت به پوشش AlCrN مطلوب تر ارزیابی شد.

لینک کمکی