فایل رایگان اثر بخشي چند رسانه اي آموزش خويشتنداري با قالب قصه و بازي بر کنترل خشم دردانش آموزان پسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر بخشي چند رسانه اي آموزش خويشتنداري با قالب قصه و بازي بر کنترل خشم دردانش آموزان پسر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تعیین اثر بخشی چند رسانه ای آموزش خویشتنداری با قالب قصه و بازی بر کنترلخشم در دانش آموزان پسر می باشد.فرضیه ی این پژوهش عبارت است از: چند رسانه ای آموزشخویشتنداری با قالب قصه و بازی باعث کنترل خشم در دانش آموزان پسر می شود. روش پژوهش ، شبهآزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل و انجام پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری این پژوهششامل کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر یزد می باشد که نمونه های مورد نظر از میان دومدرسه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری پرسشنامهخشم حالت-صفت اسپیلبرگر بود. داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید.نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نان داد که بین نمرات کودکان گروه آزمایش و کنترل در زمینه تاثیر چندرسانه ای آموزش خویشتنداری با قالب قصه و بازی بر کنترل خشم ، در بعد عاطفی و رفتاری آنان، تفاوتمعناداری وجود داشت. به طور کلی نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که چند رسانه ای ارائهشده باعث کنترل خشم کودکان می شود.

لینک کمکی