فایل رایگان اثربخشي غني سازي روابط زوجين براساس مدل (cc) بر رضايت زناشويي والدين دانش آموزان پايه اول شهرستان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي غني سازي روابط زوجين براساس مدل (cc) بر رضايت زناشويي والدين دانش آموزان پايه اول شهرستان اصفهان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

ازدواج حساس ترین تعهد عاطفی است که انسان برای برخورداری از آرامش روانی و روابط گرم و صمیمی آن را می پذیرد. هدف پژوهش حاضرتعیین اثربخشی غنی سازی روابط براساس مد (cc) بر رضایت زناشویی والدین دانش آموزان پایه او شهرستان اصفهان بود. روش پژوهشحاضر نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. اعضای نمونه این پژوهش 34 نفر (زن) بودند که با استفاده از روشنمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با جای گزاری تصادفی در دو گروه آزمایش (آموزش غنی سازی روابط زناشویی 17نفر) وگواه (17 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. متغیر مستقل موردپژوهش در این بررسی آموزش غنی سازی روابط زوجین (8 جلسه 90 دقیقه ای)بود که به اعضای گروه آزمایش، آموزش داده شد و در گروه گواه مداخله ای انجام نشد. پرسشنامه ی مورداستفاده محقق در این پژوهشپرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ثنایی، 1379) بود. فرضیه ی کلی پژوهش این بود که آموزش غنی سازی روابط زوجین بر رضایت زناشوییزنان شهرستان اصفهان تاثیر مثبت معنادار است. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش روش تحلیل کواریانس بوده است. نتایج پژوهشنشان داد که آموزش غنی سیازی روابط زوجین براساس مد (cc) بر رضایت زناشویی والدین دانش آموزان پایه اول شهرستان اصفهان تاثیرمثبت معنادار (P<0/01) داشته است و به عبارت دیگر فرضیه کلی پژوهش حاضر تائید شده است. بر اساس نتایج به دست آمده می توانبه منظور افرایش رضایت زناشویی جامعه پژوهش حاضر از آموزش غنی سازی روابط زوجین استفاده نمود.

لینک کمکی