فایل رایگان ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزش مداوم ويژه داروسازان و پزشکان سازمان غذا و دارو بر اساس مدل سيپ در سال 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزش مداوم ويژه داروسازان و پزشکان سازمان غذا و دارو بر اساس مدل سيپ در سال 1397 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: آموزش و بهسازی کارکنان یکی از اولویت های هر سازمانی است. اما آموزش کارکنان به تنهاییکافی نیست و اطمینان از اثرات و نتایج مثبت آن باید یکی دیگر از اولویتهای سازمانها باشد. هدف از پژوهشحاضر فایل رایگان ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزش مداوم ويژه داروسازان و پزشکان سازمان غذا و دارو بر اساس مدل سيپ در سال 1397 بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف تحقیق کاربردی می باشد. بدین منظور تعداد 76 نفر از کارشناسان به صورت سرشماری و بر اساس شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمتمورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های مربوط به ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده سازمان غذا و داروو همچنین مولفه های مدل ارزشیابی سیپ با ابزار پرسشنامه محقق ساخته ای جمع آوری شده است.جهت تجزیهو تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آماراستباطی شامل آزمون های T استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که دوره های آموزشی سازمان غذا و دارو در ابعاد زمینه (محتوا)، درون داد،فرایند و برون داد اثر بخش بوده است و همچنین این دوره ها توانسته اند رضایت کارکنان را فراهم سازند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های بدست آمده می توان گفت که شرکت کنندگان در دوره های آموزشیدرمجموع، میزان اثربخشی دوره های آموزشی را در سطح مطلوبی ارزیابی نموده اند و آموزش های مذکور موجبافزایش دانش، مهارت و نگرش شغلی نیروی انسانی و افزایش نظم و دقت، ایجاد جاذبه و علاقه مندی نسبت به شغلخویش و رفع مشکلات کاری شده است.

لینک کمکی