فایل رایگان ارزيابي سبک هاي يادگيري کارکنان سازمان غذا و دارو بر اساس الگوي لاوسن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي سبک هاي يادگيري کارکنان سازمان غذا و دارو بر اساس الگوي لاوسن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

توانایی بالقوه افراد برای یادگیری متفاوت است. انسان ها در یک موقعیت یکسان، متفاوت یاد می گیرند که شایدمهمترین دلیل آن سبک های متفاوت یادگیری آنان باشد. هدف از این پژوهش فایل رایگان ارزيابي سبک هاي يادگيري کارکنان سازمان غذا و دارو بر اساس الگوي لاوسن می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی پیمایشی و از نظر هدف تحقیق کاربردی می باشد. بدین منظور تعداد 465 نفر از کارکنان سازمان غذا و دارو به صورتسرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های مربوط به ارزیابی سبک های یادگیری کارکنان سازمان غذا ودارو با ابزار پرسشنامه سبک های یادگیری لاوسن جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که امتیاز سبک یادگیری احساسی برابر با1353، سبک یادگیری مشاهدهای برابر با 1292، سبک یادگیری تاملی 1527 و امتیاز سبک یادگیری عاملبرابر با 1252 بوده است که بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که سبک یادگیری غالب در سازمان غذا و داروسبک یادگیری تاملی بوده و بعد از آن به ترتیب سبکهای یادگیری احساسی، مشاهدهای و عاملی بودهاست. سبک های یادگیری ادارات مختلف سازمان مذکور به تفکیک شناسایی و گزارش داده شده است.

لینک کمکی