فایل رایگان بررسي اثربخشي آموزش مهارت تنظيم هيجان بر اضطراب تحصيلي و خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثربخشي آموزش مهارت تنظيم هيجان بر اضطراب تحصيلي و خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مقدمه: از جمله مشکلات دانش آموزان که در عملکرد تحصیلی آنها تاثیر نامطلوبی دارد، اضطراب تحصیلی و احساس کارآمدی پایین است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان بر اضطراب تحصیلی و خودکاآمدی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش کار: پژوهش نیمه تجربی باطرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در پایه ششم ابتدایی شهر کرمانشاه بود. با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد 40 نفر انتخاب و در دو گروه جایگزین شدند. داده ها با پرسشنامه اضطراب تحصیلی (ساراسون، 1984) و پرسشنامه خودکارآمدی (پاتریک و همکاران، 1997) جمع آوری شد و با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیل کواریانس تحلیل شد. یافته ها: نتای نشان داد که در مرحله پس آزمون بین میانگین نمرات خودکارآمدی تحصیلی آزمودنی های دوگروه آزمایش و گواه از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد (P> 0/05). همچنین، نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون بین میانگین نمرات اضطراب تحصیلی آزمودنی های دوگروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری وجود دارد (P> 0/05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان در مراکز مشاوره و نیز در مدارس به منظور ارتقای ظرفیت های تحصیلی دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور در کنار روش های متداول تربیتی و آموزشی استفاده کرد.

لینک کمکی