فایل رایگان بررسي تاثير روش تدريس جيگ ساو و روش تدريس يادگيري در حد تسلط بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي شهر کنگان در درس فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير روش تدريس جيگ ساو و روش تدريس يادگيري در حد تسلط بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي شهر کنگان در درس فارسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر روش تدریس مشارکتی (جیگ ساو) وروش تدریس یادگیری در حد تسلط برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پایه چهارم شهرکنگان بوده است.این پژوهش به روش شبه تجربی و استفاده ازطرح پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه و گروه آزمایش صورت گرفت.جامعه آماری این تحقیق دانش آموزانپایه چهارم ابتدایی شهر کنگان در سال تحصیلی 98-97 بوده اند که جمعا 860 دانش آموز،که از این تعداد 423دانش آموز پسر و 337 دانش آموز دختر بوده است که با شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای خوشه ای 80دانش آموز از بین مدارس ابتدایی شهر کنگان دو مدرسه پسرانه امیرکبیر و دخترانه کوثر جهت مطالعه ، انتخابکه از هر مدرسه دو کلاس در یک پایه و به تصادف یکی بعنوان گروه گواه و دیگری بعنوان گروه آزمایش بعنواننمونه تحقیق لحاظ گردیده اند.داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و روش کواریانستحلیل گردید.نتایج و یافته های پژوهش حاضر حاکی از تایید فرضیه کلی تحقیق می باشد.یعنی روش تدریسمشارکتی (جیگ ساو) و روش تدریس در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس فارسی پایهچهارم شهر کنگان تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی