فایل رایگان بررسي تطبيقي محتوا، برنامه درسي، روش تدريس و ارزشيابي علوم در کشورهاي ايران، انگلستان و ژاپن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تطبيقي محتوا، برنامه درسي، روش تدريس و ارزشيابي علوم در کشورهاي ايران، انگلستان و ژاپن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی برنامه درسی، روش های تدریس، محتوای درسی و همچنین شیوه ارزشیابی درس علومتجربی در دوره ابتدایی در سه کشور ژاپن، انگلستان و ایران میباشد. این پژوهش به روش کتابخانه ای صورت گرفته و برایانجام آن از پژوهش های انجام شده، کتاب ها و مقالات منتشر شده و همچنین از نتایج آزمون تیمز استفاده شده است و بهبررسی شباهت ها و تفاوت های برنامه درسی، روش تدریس و ارزشیابی در سه کشور پرداخته شده است. نتایج این پژوهشنشان میدهد که درس علوم تجربی دوره ابتدایی در کشور ما از اهمیت کمتری نسبت به سایر کشور ها برخوردار است، مطابقیافته های این پژوهش در کشور های انگلستان و ژاپن از روش های تدریس اکتشافی و با بهره گیری از فناوری اطلاعات وارتباطات در تدریس علوم تجربی استفاده میشود، اما در کشور ما در برخی از مدارس همچنان از روش های سنتی در تدریساستفاده میشود.

لینک کمکی