فایل رایگان بررسي جلو ه هاي تصوير سازي و شخصيت پردازي در ادبيات کودک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي جلو ه هاي تصوير سازي و شخصيت پردازي در ادبيات کودک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با توجه به نقشی که ادبیات کودک در رشد فکری ، اخلاقی و خلاقیت کودک دارد مسبب این شد که در این مقاله به آن پرداختهشود. ادبیات کودک با تصاویر سازی و شخصیت پردازی کودک را درگیر هیجانات داستان می کند و سبب بروز خلاقیت و تکاپویرشد فکری ، نمود زشتی و زیبایی برای کودک وبروز تخیل در او می گردد . در ادبیات کودک توجه به دو عنصرتصویر سازی،شخصیت پردازی لازم و ضروری می باشد . هدف از پژوهش فایل رایگان بررسي جلو ه هاي تصوير سازي و شخصيت پردازي در ادبيات کودکمی باشد شیوه ی بیان به صورت به صورت توصیفی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات تلفیقی از روش مطالعات کتابخانه ای ودیگر منابع اطلاعاتی است.

لینک کمکی