فایل رایگان بررسي رابطه بهزيستي روانشناختي با طلاق عاطفي و طلاق قانوني در بين زنان خانه دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بهزيستي روانشناختي با طلاق عاطفي و طلاق قانوني در بين زنان خانه دار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی با طلاق عاطفی و طلاق قانونی در زنان خانه دار بود.روش ها: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی زنان خانه دار استان گیلان می باشدکه در سال 97-96 در آستانه طلاق قرار دارند، می باشد که نمونه ای به حجم 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن استفاده شد.به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.یافته ها: همبسنگی پیرسون نشان داد که بین بهزیستی روانشناختی و طلاق عاطفی در زنان خانه دار همبستگی منفی و معناداروجود دارد (r=-0/552). و بین بهزیستی روانشناختی و طلاق قانونی ارتباط معنادار وجود ندارد (r=0/059).نتیجه گیری: یافته های این تحقیق از اهمیت متغییرهای بهزیستی روانشناختی با طلاق عاطفی و طلاق قانونی در زنان خانه دار،حمایت می کند.

لینک کمکی