فایل رایگان بررسي رابطه بين استفاده از فناوري اطلاعات با کارآفريني و پيشرفت شغلي کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين استفاده از فناوري اطلاعات با کارآفريني و پيشرفت شغلي کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش فایل رایگان بررسي رابطه بين استفاده از فناوري اطلاعات با کارآفريني و پيشرفت شغلي کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان و با توجه به ماهیت موضوع و هدف اصلی پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. در پژوهش حاضر از جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه فناوری اطلاعات، کارآفرینی و پیشرفت شغلی استفاده شده و متغیرها توسط پرسشنامه ها سنجش شده اند. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق نمونه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان است که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به کار بوده اند، که به شیوه تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه هایی که در اختیار آنها قرار داده شد و شیوه تکمیل پرسشنامه به صورت انفرادی بوده و پرسشنامه به طور همزمان بر روی افراد نمونه اجرا شده بود و روش تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار spss بصورت توصیفی و استنباطی انجام شده که در روش توصیفی، اطلاعات و داده های خام با استفاده از روش های معین طبقه بندی شده و به صورت جداول و نمودارهای آماری ابتدا از تک تک آزمودنی ها حاصل شده است. و در قسمت استنباطی به تعیین ارتباط و شدت و جهت ارتباط بین نظرات آزمودنی ها در مورد هریک از ابعاد پرداخته می شود.

لینک کمکی