فایل رایگان بررسي رابطه بين طبقه اجتماعي و سبک زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين طبقه اجتماعي و سبک زندگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

قدمت مفهوم طبقه اجتماعی عمری به درازای تاریخ تفکر اجتماعی بشر در دوره های مختلف دارد . به عنوان مثال می توان بهآراء (افلاطون، ارسطو، ابن خلدون، فارابی، ابن سینا ، و .....) در باب تقسیم جوامع به طبقات مختلف رجوع کرد .در دوران معاصر نیز ، این مفهوم به ویژه در جامعه شناسی از مفاهیم اساسی ای است که اهمیت داشته و متفکران و نویسندگانزیادیاعم از مارکسیست و غیرمارکسیست را می توان یافت که به کمک مفهوم طبقه ، مسائل را تحلیل کرده اند . بر همین اساسآنها برای تفکیک و تمایز اجتماعی و تعیین جایگاه طبقاتی افراد ، برخی از صفات اساسی آنها را انتخاب کرده و اعضای جامعه رابر حسب این صفات و فعالیت ها طبقه بندی کرده اند . با این حال با وجود اهمیت طبقه در تعیین جایگاه افراد در نظام اجتماعی،بعضی از جامعه شناسان بر سر این مساله که اکنون این گونه سنخ شناسی در جوامع فعلی توان توصیفی و تبیینی خود را از دستداده اند ، اجماع نظر دارند . بر همین مبنا مجموعه رفتار های الگودار را تحت عنوان سبک زندگی جایگزین مفهوم طبقه کرده اند.

لینک کمکی