فایل رایگان بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي دلبستگي با نگرش نسبت به خيانت در بين دانشجويان دانشگاه آزاد رفسنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي دلبستگي با نگرش نسبت به خيانت در بين دانشجويان دانشگاه آزاد رفسنجان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با نگرش نسبت بهخیانت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد رفسنجان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامیدانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان به تعداد 256 نفر که در سال تحصیلی(97-1396) مشغول به تحصیل بود که با بهره گیری از جدول مورگان حجم نمونه مورد مطالعه 148 نفر در نظر گرفته شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه شخصیت مک کری و کاستا (1985)، پرسشنامهسبک دلبستگی هازن و شاور (1988) و پرسشنامه ی نگرش به خیانت توسط مارک واتلی (2006) استفادهشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشانداد که ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با نگرش نسبت به خیانت رابطه وجود دارد. در بررسیرابطه چند متغیری، روان رنجوری و برون گرایی به ترتیب بیشترین رابطه را با خیانت دارند ولی وظیفهشناسی، توافق و گشودگی با خیانت رابطه ای ندارند. همچنین سبک اجتنابی و سبک دو سوگرا بیشترینرابطه را با خیانت دارند ولی سبک ایمن با خیانت رابطه ای ندارد.

لینک کمکی