فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لردگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لردگان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لردگانمی باشد. گروه نمونه این پژوهش شامل 67 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر لردگان با روش نمونه گیری تصادفیدردسترس انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه های معتبر دراین زمینه استفاده شد.تحلیل داده ها به روشتوصیفی و استنباطی شامل آزمون های معتبر و سایر آزمون های مرتبط انجام شد .نتایج نشان داد: بین هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی شرکت کنندگان در تحقیق رابطه معنادار وجود ندارد.بین خود آگاهی و مهارت های اجتماعی شرکت کنندگاندر تحقیق رابطه معنادار وجود ندارد.بین خود مدیریتی و مهارت های اجتماعی شرکت کنندگان در تحقیق رابطه معنادار وجودندارد. بین آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی شرکت کنندگان در تحقیق رابطه معنادار وجود ندارد.

لینک کمکی