فایل رایگان بررسي رابطه تعهد سازماني و فرسودگي شغلي کارکنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه تعهد سازماني و فرسودگي شغلي کارکنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

از آنجایی که سازمانها می خواهند سطح رقابتی خود را به منظور بقا و ادامه حیات بهبود بخشند، دارا بودن نیرویانسانی سالم جهت تحقق این مهم ضروری می نماید. فرسودگی شغلی عبارت از یک فرآیند روانشناختی است کهتحت شرایط استرس شدید شغلی حادث می شود و خود را بصورت فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت و تضعیفعملکرد نشان خواهد داد.هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تعهد سازمانی وفرسودگی شغلی دربینکارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان می باشد. جامعه آماری تحقیق، 837 نفر کارمند سازمان تامیناجتماعی استان گیلان بوده است که 129 نفر از طریق نمونه گیری از طریق تصادفی ساده انتخاب شدند. ازپرسشنامه های فرسودگی شغلی مسلاچ وتهد سازمانی لابت مدین برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد از آزمونپارامتریک (همبستگی پیرسون) به کمک نرم افزار spss 19 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته هایتحقیق بیانگر ارتباط منفی بین تعهد سازمانی وابعادآن (تعهدعاطفی، تعهدهنجاری وتعهد مستمر) با فرسودگی شغلیبود .به عبارت دیگریکی از یافته های مهم پژوهش این است که تعهد سازمانی بطور منفی با فرسودگی شغلی درارتباط است.

لینک کمکی