فایل رایگان بررسي رابطه جرم و احساس امنيت در فضاهاي عمومي تهران با رويکرد حقوقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه جرم و احساس امنيت در فضاهاي عمومي تهران با رويکرد حقوقي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

فرهنگ عامه هویتی است که در سطح خرد و به شیوهای اجتماعی بنیاد یافته و حاصل رویارویی های است که به زندگی روزانهما در خیابان ها، فروشگاه ها، پارک ها یا همان فضاهایی که زندگی عمومی خود را در آنها تجربه می کنیم، شکل میدهد. به عقیدهزوکین، بارزترین تهدید برای فرهنگ عمومی نگرانی ها و ترس های ناشی از تهدیدات و هرج و مرج های نظیر ضرب و شتم،شورش های ناگهانی، جنایات نفرت انگیز و نظایر اینها است که حضور در فضای عمومی شهر را دچار تهدید می کند. مردم درفضاهای شهری با انواع تهدیدها مانند جرم، تروریسم، آلودگی هوا و آب، زلزله و سیل، تداخل حرکت وسایل نقلیه و پیاده هاروبرویند. کشورهای پیشرفته گرچه توانسته اند بسیاری از تهدیدهای طبیعی را کنترل کنند، ولی کنترل تهدیدهای انسانی دراین کشورها رو به افزایش است . هدف این مقاله بررسی رابطه میان جرم، خشونت و احساس امنیت در فضای شهری در یکی ازهمین شهرها است. فرضیه پژوهش بر مبنای نظریات جکوبز (Jacobs) و زوکین (Zukin) به این صورت تنظیم شده است کهجرم و خشونت در کاهش احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر موثرند و نقش خشونت قویتر از جرم است. روش پژوهشمبتنی بر آزمون نظریه است و روش آزمون فرضیه مبتنی بر تحلیل سنجش تراکم نقطه ای شاخص ها و مجذور خی ((2)X) درجدول توافقی است. نمونه های پژوهش از 14 فضای شهری که سرخوشه های نمونه گیری را شکل می دهند، به روش تصادفیجمع آوری شده اند. یافته های پژوهش نشان میدهد که جرم بیش از خشونت میتواند مانع حضور مردم در فضای شهری وکاهش احساس امنیت گردد. همچنین احساس امنیت رابطه قوی با جرم و خشونت نشان نمیدهد . نتایج پژوهش از نظریه یجکوبز حمایت نمی کند و نشان میدهد که نقش جرم در کاهش احساس امنیت بیش از خشونت است.

لینک کمکی