فایل رایگان بررسي طرحواره هاي هيجاني در اضطراب و وسوسه افراد مبتلا به سوء مصرف مواد شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي طرحواره هاي هيجاني در اضطراب و وسوسه افراد مبتلا به سوء مصرف مواد شهر شيراز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی طرحواره های هیجانی در اضطراب و وسوسه افراد مبتلا به سوءمصرف مواد شهر شیراز بود.روش : پژوهش حاضردر قالب یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس روی 200 مرد و زن معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شیراز انجام شد.گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های اضطراب بک ، عقاید وسوسه انگیز بک و کلارک،پرسشنامه طرحواره هیجانی لیهی انجام شد.یافته ها : یافته ها نشان داد که بین تمامی زیر مقیاس های طرحواره های هیجانی با اضطراب و وسوسهرابطه معنی داری وجود دارد (P<0/05). بر اساس این مدل مجموعهای از متغیرها شامل فرونشانی،ارزیابی مجدد، طرحواره غیر قابل کنترل بودن بر اضطراب و وسوسه سوء مصرف موادو اضطرابمیانجیگری می کنند.نتیجه گیری : اضطراب و تاثیر ان در وسوسه سوء مصرف پدیده پیچیده ای است که عوامل مختلفی درآن دخیلند که از جمله آنها شخصیت و هیجان می باشد بنابراین برای پیشگیری از اضطراب و وسوسه،باید این متغیرها هدف قرار گرفته و تعدیل شوند.

لینک کمکی