فایل رایگان بررسي علل مختلف در انگيزه يادگيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي علل مختلف در انگيزه يادگيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

با شناسایی مفهوم انگیزش و عوامل ایجاد کننده انگیزه و تاثیر آن ها بر فرآیند یادگیری و یاددهی، دست اندرکاران نهاد مقدستعلیم و تربیت را در طرح ریزی ها و برنامه ریزی ها را یاری خواهد داد تا راه های مناسبی انتخاب کنند و با تنظیم برنامه هایمطلوب آموزشی از به هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری نموده و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد جامعه که عمدتا نسل جوانو نوجوان می باشد ایفاء وظیفه نمایند. این پژوهش راه های ایجاد انگیزه جهت یادگیری بهتر در دانش آموزان را از دو دیدگاه دانشآموزان و معلمان مورد بررسی قرار داده است و هدف تحقیق شناخت راه های بهتر یادگیری و ایجاد انگیزه بیشتر در فراگیران وهمچنین شناخت میزان رابطه بعضی از متغیر های اثر گذار در یادگیری است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانش آموزانمدارس متوسطه در سال 98-97 در شهرستان آبادان می باشند. که از میان مدارس مختلف بالغ بر 50 نفر معلم و تعداد 420دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شدهاست. نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزانی که در فعالیت های کلاسی مشارکت دارند از انگیزه بیشتری برخوردار هستند.

لینک کمکی