فایل رایگان پسران فريدون در متن هاي اوستا، پهلوي و شاهنامه فردوسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پسران فريدون در متن هاي اوستا، پهلوي و شاهنامه فردوسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

ازجمله داستانهای مفصل شاهنامه داستان زندگی فریدون می باشد. فریدون یکی از شخصیت های اساطیری ایران و از پادشاهانپیشدادی بود که بر پایه شاهنامه فردوسی پسر آبتین و از تبارجمشید بوده و با یاری کاوه آهنگر برضحاک ستمگر چیره شد و اورا در کوه دماوند زندانی کرد. سپس خود پادشاه جهان شد. فریدون پس از پیروزی برضحاک با ارنواز و شهرناز ازدواج کرد و صاحبسه فرزند شد. (به ترتیب سن : سلم، تور و ایرج). سلم و تور از یک مادر بودند و ایرج از مادر دیگر بود. فریدون فرمانروایی جهانرا میان سه فرزند خود تقسیم کرد. او ایران را به ایرج داد ولی سلم و تور به ایرج رشک بردند و نیرنگ کردند و ایرج را کشتند.فریدون پس از آگاهی از این رخداد ایران را به منوچهر، نوه ایرج داد. سالها بعد نبیره ایرج یعنی منوچهر به انتقام خون نیا، بهجنگ سلم و تور رفت و هردو را کشت. تقسیم قلمروفریدون میان سه پسر هسته اصلی داستان سلم و تور و ایرج است. دراینمقاله به بررسی شخصیت های پسران فریدون (سلم، تور و ایرج) در متن های اوستا، پهلوی و شاهنامه ی فردوسی پرداخته می شود.

لینک کمکی