فایل رایگان پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس تيپ شخصيتي D، نارسايي هيجاني و انزواي اجتماعي در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس تيپ شخصيتي D، نارسايي هيجاني و انزواي اجتماعي در دانشجويان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با توجه به این که اعتیاد به اینترنت پدیدهای مزمن و همراه با صدمات جدی است و استفاده نامناسب از اینترنت در بیندانشجویان رو به افزایش است. این پزوهش با هدف پیش بینی پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس تیپ شخصیتی D،نارسایی هیجانی و انزوای اجتماعی در دانشجویان علوم پزشکی لرستان انجام گرفت. روش این پژوهش توصیفی از نوعهمبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال تحصیلی 98-1397تشکیل می دادند. نمونه پژوهش 250 نفر از دانشجویان رشته های هوشبهری، علوم آزمایشگاه و اتاق عمل بودند که به روشنمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ، تیپ شخصیتی Dدنولت، نارسایی هیجانی تورنتو و انزوای اجتماعی راسل جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین تیپ شخصیتی D، نارسایی هیجانی و انزوایاجتماعی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P0/001). نتایج رگرسیون چندمتغیری به روش گام بهگام نشان داد که 32 درصد از واریانس گرایش دانشجویان به اینترنت توسط متغیرهای تیپ شخصیتی D، دشواری در توصیفاحساسات و انزوای اجتماعی تبیین میشود. با توجه به نقش بیشتر تیپ شخصیتی D، دشواری در توصیف احساسات وانزوای اجتماعی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانشجویان، پیشنهاد میشود هنگام ارزیابی اعتیاد به اینترنت یا گرایش بهفضای مجازی به تیپ های شخصیتی، ابرازگری هیجانی دانشجویان توجه شود.

لینک کمکی