فایل رایگان پيش بيني رشد اخلاقي براساس نظم جويي شناختي- هيجاني و سبک حل مساله اجتماعي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني رشد اخلاقي براساس نظم جويي شناختي- هيجاني و سبک حل مساله اجتماعي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مقدمه: این پژوهش با هدف پیش بینی رشد اخلاقی براساس تنظیم هیجان و سبک حل مساله اجتماعی در بین دانش آموزان دخترانجام شد.روش کار: پژوهش توصیفی- مقطعی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه اول شهر کرمانشاه در سال 1398 بود. با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ایتعداد 280 نفر انتخاب و به پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی (گرانفسکی و کرایج، 2007)، پرسشنامه سبک حل مساله اجتماعی(دیزوریلا و همکاران، 2002)و آزمون رشد اخلاقی (لطف آبادی، 1384) پاسخ دادند. داده های گردآوری شده با کمک روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بین تنظیم شناختی هیجانی با رشد اخلاقی (P> 0/003)، و بین سبک حل مساله اجتماعی با رشداخلاقی در بین دانش آموزان دختر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P> 0/002). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادکه دو متغیر پیش بین با هم توانسته اند 45 درصد از تغییرات مربوط به نمرات رشد اخلاقی را تبیین نمایند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان گفت ضرورت توجه و تقویت تنظیم هیجان و سبک حل مساله اجتماعی درنوجوانان جهت ایزایش سلامت روان و رشد اخلاقی در آن ها ضرورت دارد.

لینک کمکی