فایل رایگان پيش بيني رضايت از زندگي بر اساس ابعاد مهارت هاي زندگي در دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني رضايت از زندگي بر اساس ابعاد مهارت هاي زندگي در دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت از زندگی براساس ابعاد مهارتهای زندگی دردانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان سمنان انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطعاول متوسطه شهر سمنان در سال تحصیلی 94-1393 بود. روش نمونه گیری بصورت تصادفی خوشه ای ساده با حجم نمونه 300 نفر(154 نفر پسر و 146 نفر دختر) بوده است. ابزار پژوهش مقیاس چندبعدی رضایت اززندگی دانش آموزان و مقیاس مهارت های زندگی بود. تجزیه تحلیل داده با استفاده از تحلیل رگرسیون گامبه گام انجام گرفت. نتایج نشان داد که ابعاد مهارتهای زندگی، قادر به پیش بینی رضایت از زندگی بوده اند.بر پایه آنچه که در این پژوهش ارائه شده، ابعاد مهارتهای زندگی توان تبیین 55/6 % از رضایت از زندگی را دارند.

لینک کمکی