فایل رایگان پيش بيني کنترل عواطف براساس الگوهاي ارتباطي خانواده در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني کنترل عواطف براساس الگوهاي ارتباطي خانواده در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش فایل رایگان پيش بيني کنترل عواطف براساس الگوهاي ارتباطي خانواده در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران درسال 1397 بود. روش انجام این پژوهش توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعهی آماری این پژوهش تمامی دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران میباشد. جامعه آماری تحقیق دانش آموزان متوسطه دوم مدارس عیر دولتی منطقه 1 شهرتهران که تعداد آنها 1300 نفر می باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 397 نفر برآورد گردید که به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند.پرسشنامه ها شامل پرسشنامه الگوهای ارتباطی و مقیاس کنترل عواطف بود. تحلیل و تجزیه آماری با استفاده از همبستگیپیرسون و رگرسیون انجام شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد کنترل عواطف و الگوهای ارتباطی خانواده بطور معناداری رابطه وجوددارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که الکوهای ارتباطی خانواده در پیش بینی کنترل عواطف می تواند نقش داشته باشد. براساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که الگوهای ارتباطی خانواده در پیش بینی کنترل عواطف می توانند نقش داشته باشند.

لینک کمکی