فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، شادکامي و استرس تحصيلي دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، شادکامي و استرس تحصيلي دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مقدمه: از جمله مشکلات دانش آموزان که بر عملکرد تحصیلی آن ها تاثیر نامطلوبی دارد، عزت نفسپایین و استرس تحصیلی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برعزت نفس، شادکامی و استرس تحصیلی دانش آموزان ابتدایی انجام شد.روش کار: پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شاملتمامی دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایه ششم ابتدایی شهر کرمانشاه بود. با روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای تعداد 40 نفر انتخاب و در دو گروه جایگزین شدند. داده ها باپرسشنامه استرس تحصیلی (کوهن و فرازر، 1999)، پرسشنامه عزت نفس (کوپر اسمیت، 1967) وپرسشنامه شادکامی (آراگیل، 1989) جمع آوری شد و با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگینو انحراف معیار) و تحلیل کواریانس تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون بین میانگین نمرات استرس تحصیلی آزمودنی هایدو گروه آزمایش و گواه از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد (P> 0/05). همچنین، نتایج نشانداد که در مرحله پس آزمون بین میانگین نمرات عزت نفس و شادکامی آزمودنی های دو گروهآزمایش و گواه تفاوت معنی داری وجود دارد (P> 0/05).نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر حاکی از اثربخشی آموزش مهارت زندگی بر کاهش استرستحصیلی و بهبود عزت نفس و شادکامی دانش آموزان بود لذا می توان از این روش آموزشی در کنارسایر مداخلات آموزشی و تربیتی در مدارس استفاده کرد.

لینک کمکی