فایل رایگان تاثير آموزش هوش هيجاني و حل مسئله بر باورهاي فراشناختي، خودکارآمدي جسماني و يادگيري مهارت هاي منتخب فوتبال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش هوش هيجاني و حل مسئله بر باورهاي فراشناختي، خودکارآمدي جسماني و يادگيري مهارت هاي منتخب فوتبال :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

پژوهشگران و آموزشدهندگان همواره در پی یافتن بهترین روش های آموزش مهارت حرکتی با صرفحداقل انرژی و زمان هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی و حل مسئلهبر باورهای فراشناختی، خودکارآمدی جسمانی و یادگیری مهارت های منتخب فوتبال دانش آموزانپسر انجام شد. 60 دانش آموز پسر مقطع هشتم بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به طورتصادفی در سه گروه آموزش هوش هیجانی، آموزش حل مساله و آموزش به روش سنتی گمارده شدند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی جسمانی ریکمن و همکاران (1982)، پرسشنامهباورهای فراشناختی ولز (1997)، آزمون مهارت دریبل، پاس، کنترل توپ و شوت مور-کریستین فوتبالاستفاده شد. نتایج نشان داد گروه های آموزش به روش حل مسئله و هوش هیجانی، در مرحله پسآزمون خودکارآمدی جسمانی، باورهای فراشناختی، مهارت های دریبل و شوت فوتبال بالاتری نسبتبه گروه تمرین به روش سنتی داشتند. همچنین در مرحله پس آزمون گروه حل مسئله نسبت به گروههای آموزش به روش های هوش هیجانی و سنتی در مهارت های کنترل توپ و پاس برتری بالاتریداشتند (P<0/05). نتایج حاکی از آن است که مربیان و آموزش دهندگان برای ارتقاء سطح مهارت های روانی و مهارتی فراگیران بهتر است فراگیران را از روش های آموزشی حل مساله و هوش هیجانی بهره مند سازند.

لینک کمکی