فایل رایگان تاثير اجراي برنامه فلسفه براي کودکان بر هوش هيجاني دانش آموزان پسر پايه ششم شهرستان دلفان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير اجراي برنامه فلسفه براي کودکان بر هوش هيجاني دانش آموزان پسر پايه ششم شهرستان دلفان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک) یا فکرپروری برای کودکان و نوجوانان برنامه ای برای آموزش تفکر عمیق فلسفی استکه به پرورش قدرت استدلال، داوری و تمیز در کودکان و نوجوانان میپردازد و دست کم، سه گونه تفکر نقادانه، تفکر خلاقانه وتفکر مراقبتی را در ایشان پیشرفت میدهد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر هوش هیجانیدانش آموزان پایه ششم شهر دلفان، انجام گرفت. روش تحقیق به شیوه نیمه آزمایشی است که به صورت پیش آزمون،پس آزمون، با یک گروه آزمایش (که تحت برنامه P4C قرار داشتند) و یک گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این تحقیق راکلیه دانش آموزان پسر پایه ششم شهر دلفان تشکیل می دهند و نمونه آماری شامل دو کلاس 25 نفری است که به روشنمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه هوش هیجانی بار آن استفاده است. نتایج نشان دادند که -برنامه آموزش فلسفه برای کودکان می تواند بر هوش هیجانی دانش آموزان پسر تاثیرگذار باشد و همانطور که در آمار توصیفیپژوهش نیز مشاهدهشد، برنامه آموزش فلسفه برای کودکان باعث افزایش میانگین در تمامی خرده مقیاسه ای هوش هیجانیدر گروه آزمایش پس از اجرای آزمون نسبت به پیش آزمون گردید. از این رو میتوان ادعا نمود که این برنامه یکی از مناسب-ترین روشهای تربیتی است که منجر به تربیت شهروندان آگاه، فکور و مسئول میشود و شرایط زندگی در یک جامعه پویا وسالم را فراهم می نماید که راهی است به سوی رشد اخلاقی.

لینک کمکی