فایل رایگان تاثير استفاده از ابزارهاي نوين فناوري بر سواد رسانه اي اساتيد و دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير استفاده از ابزارهاي نوين فناوري بر سواد رسانه اي اساتيد و دانشجويان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیر استفاده از ابزارهای نوین فناوری بر سواد رسانه ای است. اینپژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق علی مقایسه ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل1300 نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه علمی کاربردی واحد موسیقی شهر تهران است که به روش نمونهگیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان 297 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این تحقیق- پرسشنامه سواد رایانه ای و پرسشنامه سواد رسانه ای قربانی و همکاران (1395) به نام MLT-35 )است که روایی محتوا با استفاده از روش لاوشه برای پرسشنامه سواد رایانه ای با مقدار 0/84 و پرسشنامهسواد رسانه ای با مقدار 0/80 بدست امد. جهت پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه سواد رایانه ای دانشجویان 0/92 و اساتید 0/77 همچنین برای پرسشنامه سواد رسانه ای دانشجویان 0/70 و اساتید 0/75 بدست آمد. این پژوهش شامل پنج متغیر درک محتوای پیام های رسانه ای، آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای، گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای، نگاه انتقادی به پیامهای رسانه ای و تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای است. تاثیر متغیر استفاده از ابزار های نوین اطلاعاتیبر هر یک از این پنج متغیر به صورت جدا بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از از ابزارهای نوینفناوری بر سواد رسانه ای تاثیر معنا داری دارد. یعنی هر چه استفاده از ابزارهای نوین اطلاعاتی بیشتر میشود سواد رسانه ای فرد نیز بیشتر است.

لینک کمکی