فایل رایگان تاثير تمرينات قدرتي و مصرف مکمل کربوهيدرات بر برخي فاکتورهاي آمادگي جسماني مردان بدنساز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تمرينات قدرتي و مصرف مکمل کربوهيدرات بر برخي فاکتورهاي آمادگي جسماني مردان بدنساز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: جستجو برای دستیابی به یک ماده جادویی که موجب اعطای یک رده ی بالاتر رقابتی شود، همیشهمد نظر بوده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی و مصرف مکمل کربوهیدرات بر چابکی،انعطاف پذیری، توان انفجاری و سرعت مردان بدنساز می باشد. مواد و روشها: بدین منظور 36 مرد جوان بدنساز،داوطلب شرکت در تحقیق شدند و به طور تصادفی به سه گروه تجربی، دارونما و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی هایگروه تجربی مکمل کربوهیدرات و آزمودنیهای گروه دارونما، دارونما مصرف کردند ولی گروه کنترل هیچگونهمکملی را مصرف نکردند. آزمودنی های هر سه گروه به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه به مدت 60دقیقه تمرینات قدرتی منتخب با شدت 80-60 درصد یک تکرار بیشینه را انجام دادند. قبل و بعد از هشت هفته چابکی، انعطاف پذیری، توان انفجاری و سرعت آزمودنی ها اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روشآماری آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد. نتایج: بین مقدار توان انفجاری(p=0/019) گروه های تحقیق تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد اما بین مقادیر چابکی، انعطاف پذیری و سرعتتفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، میتوان نتیجه گیری کرد که تمریناتقدرتی همراه با مصرف مکمل کربوهیدرات منجر به افزایش توان انفجاری میشود و پیشنهاد می شود که مردانبدنساز در کنار برنامه تمرینی خود از مکمل کربوهیدرات برای بهبود برخی از عوامل آمادگی جسمانی از جمله توانانفجاری خود بهره ببرند.

لینک کمکی