فایل رایگان تاثير تمرينات قدرتي و مصرف مکمل کربوهيدرات بر توان و قدرت موضعي عضلات مردان بدنساز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تمرينات قدرتي و مصرف مکمل کربوهيدرات بر توان و قدرت موضعي عضلات مردان بدنساز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی و مصرف مکمل کربوهیدارت بر توان هوازی، توان بی هوازی، قدرت عضله سینه ای بزرگ، قدرت عضله پهار سر ران، قدرت عضله پشت ران و قدرت عضله دوقلو مردان بدنساز می باشد. بدین منظور 36 مرد جوان بدنساز، داوطلب شرکت در تحقیق شدند و به طور تصادفی به سه گروه تجربی، دارونما و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی مکمل کربوهیدارت و آزمودنی های گروه دارونما، دارونما مصرف کردند ، ولی گروه کنتلر هیچ گونه مکملی مصرف نکردند. آزمودنی های هر سه گروه به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه تمرینات قدرتی منتخب با شدت 80-60 درصد یک تکرار بیشینه را انجام دادند. قبل و بعد از هشت هفته توان هوازی، توان بی هوازی، قدرت عضله سینه ای بزرگ، قدرت عضله پهار سر ران، قدرت عضله پشت ران و قدرت عضله دوقلو آزمودنی ها اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد. بین مقادیر توان هوازی (p=0/011)، توان بی هوازی (p=0/024)، قدرت عضله سینه ای بزرگ (p=0/018)، چهار سر ران (p=0/019)، پشت ران (p=0/015) و دو قلو (p=0/005) گروه های تحقیق تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد. با توجه به نتایج، می توان نتیجه گیری کرد تمرینات قدرتی همراه با مصرف مکمل کربوهیدرات منجر به افزایش توان هوازی، توان بی هوازی و قدرت موضعی عضلات می شود و پیشنهاد می شود که مردان بدنساز در کنار برنامه تمرینی خود از مکمل کربوهیدرات برای بهبود برخی از عوامل آمادگی جسمانی خود بهره ببرند.

لینک کمکی