فایل رایگان تاثير خودکنترلي اسلامي بر اضطراب دانش آموزان دختر پايه يازدهم شهرستان بيرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير خودکنترلي اسلامي بر اضطراب دانش آموزان دختر پايه يازدهم شهرستان بيرجند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

انسان به دلیل نحوه و نوع نگرش نسبت به مشکلات و حوادثی که با آنها روبرو می شود سلامت جسمانی و روانی خود را تحتتاثیر قرار میدهد. اضطراب از موثرترین عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان افراد می باشند از جمله مهم ترین متغیرهای شناختیموثر بر اضطراب که قابل اکتساب است، راهبردهای خودکنترلی می باشد لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر خودکنترلی اسلامیبر اضطراب دانشآموزان پایه یازدهم شهرستان بیرجند بود. روش انجام پژوهش به صورت نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان بیرجند میباشد که با استفاده ازنمونه گیری در دسترس، دبیرستان فرزانگان بیرجند انتخاب شد، از بین دانش آموزان 30 نفر به صورت دردسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. بسته آموزشی محقق ساخته که به تایید 5 نفر از متخصصان و 5 نفر ازمعلمان رسید در 8 جلسه آموزشی در طول مدت 2 ماه به گروه آزمایش آموزش داده شد. ابزار سنجش پرسشنامه اضطراب (اسپیلبرگر، 1970) بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش خودکنترلی اسلامی به گروه آزمایش توانسته تاثیر معنی داری درکاهش میزان اضطراب آنان نسبت به گروه گواه ایجاد نماید.

لینک کمکی