فایل رایگان تاثير درمان مداخلات روانشناختي مبتني بر ذهن آگاهي در کيفيت خواب و افسردگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن ام.اس شهرستانجهرم (1397)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير درمان مداخلات روانشناختي مبتني بر ذهن آگاهي در کيفيت خواب و افسردگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن ام.اس شهرستانجهرم (1397) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف: مولتیپل اسکلروزیس، یکی از بیماری های سیستم عصبی مرکزی است که چالش های زیادی رادر خصوص سازگاری روان شناختی افراد مبتلا در تمام دنیا ایجاد کرده است . این پژوهش، با هدفبررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و کیفیت خواب مبتلایان به مولتیپلاسکلروزیس شهرستان جهرم انجام شد.روش کار: طرح پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماریپژوهش، اعضای انجمن بیماران ام . اس شهرستان جهرم و حجم نمونه شامل 30 نفر بود که به شیوه ینمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. درمرحله ی پیش آزمون از پرسشنامه افسردگی بک برای سنجش میزان افسردگی و هم چنین پرسشنامهکیفیت خواب پیتزبورگ استفاده شد. گروه آزمایش جلسات درمانی را به مدت 8 جلسه ای هفتگی دوساعته دریافت کردند، اما گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. در مرحله ی پس آزمون، مجدداپرسشنامه ها برای هر دو گروه اجرا شد.یافته ها: نتایج نشان داد که قبل از انجام مداخله، میانگین نمره کلی کیفیت خواب و افسردگی در روشدرمان مبتنی بر ذهن آگاهی در دو گروه آزمایش و کنترل اختلاف معنی داری وجود نداشت و گروه ها باهم همسان بودند، اما پس از انجام مداخله درمان مبتنی بر ذهن آگاهی در گروه آزمایش در قبل و بعد ازمداخله معنیدار شده است .نتیجه گیری : با توجه به مشکلات جسمانی و روانی فراوانی که بیماری مولتیپل اسکلروزیس بر جنبههای مختلفی زندگی افراد از جمله کیفیت خواب بر جای می گذارد، می توان با استفاده مداخلات نسل سوم درمانی و بویژه درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی به افزایش سازگاری و بهبود بهزیستی روانشناختی این دسته از بیماران کمک نمود.

لینک کمکی