فایل رایگان تاثير مشاوره قبل از ازدواج بر سلامت خانواده (مطالعه موردي کلاس هاي مشاوره قبل از ازدواج شهرستان اهواز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مشاوره قبل از ازدواج بر سلامت خانواده (مطالعه موردي کلاس هاي مشاوره قبل از ازدواج شهرستان اهواز) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مقدمه : ازدواج موفق پایه و بنیان عالی بر ایجاد خانواده شاد و مستحکم است وهیچ چیزی در جهان نمی توانند زندگی انسانها راشادابتر و بهتر کند مگر افزایش ازدواج های متفاوت.حتی میتوان گفت که استحکام یک کشور با استحکام خانواده همبستگی دارددر این پژوهش برآن شدیم میزان تاثیر مشاوره قبل از ازدواج بر سلامت خانواده را بررسی کنیم.روش بررسی:مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی برروی 164 زوج به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدهاست بررسی شده است. پرسشنامه این پژوهش شامل سه بخش است که دربخش اول از آزمونهای اختلال شخصیتی مورد ارزیابیقرار می گیرد ، در بخش دوم به بررسی مهارتهای اجتماعی مورد ارزیابی قرار میگیرد. در بخش سوم این آزمون ها میزان تفاهمزناشویی زوجین بررسی میشود که طبق آن زوجین نمودارهای عینی میزان تفاهم خود را مشاهده می کنند.یافته ها : یافته ها نشان می دهد تمامی متغیرهای مطرح شده خطای استاندار ضریب چولگی و کشیدگی در بازه (2+ و 2-) می باشد.بنابراین می توان گفت که ادعای نرمال بودن توزیع داده ها پذیرفته میشود. از این رو با توجه به نرمال بودن داده های جمع آوریشده می توان از آزمونهای پارامتریکی همچون میانگین یک جامعه، آزمون میانگین دو جامعه و تحلیل واریانس برای تجزیه و تحلیلهای آماری استفاده نمود. و همچنین بین مشاوره قبل از ازدواج بر سلامت خانواده ارتباط معنی دار و مستقیمی مشاهده شده است.بحث و نتیجه گیری: اگر زوجین قبل از ازدواج به مشاور مراجعه کنند این امر به زندگی بهتر و دوام آن کمک شایانی خواهد کرد.مشاوره قبل از ازدواج به عنوان مهمترین نکته ای است که به افراد کمک میکند واقع بینانه به ازدواج نگاه کنند و از هرگونه احساساتغیرعقلانی بپرهیزند چراکه پایه و اساس ازدواج بر مبنای معیار های عقلانی استوار است. مشاوره قبل ازدواج در اولویت اول به روشنساختن ملاک هایی می پردازند که برای داشتن یک انتخاب مناسب در ازدواج ضروری هستند. عدم توجه به تعیین چنین ملاکهاییو ارزش گذاری و اولویت بندی نامناسب آنها اغلب موجب ناکامی های بعدی میشوند. بر این اساس در مشاوره قبل از ازدواج تلاشمی شود ملاک های افرادی که قصد ازدواج دارند بررسی شده و راهنمایی لازم در مورد نظر داشتن ملاک های مناسب ارائه گردد.

لینک کمکی