فایل رایگان تبيين تاثير بحران نفتي 1352 در انقلاب 1357 ايران (با رويکرد جامعه شناسانه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين تاثير بحران نفتي 1352 در انقلاب 1357 ايران (با رويکرد جامعه شناسانه) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

با توجه به ابعاد پیچیده و متنوع رخداد انقلاب 1357 ایران، رویکردهای گوناگونی به تحلیل و تبیین آن پرداخته اند. در مقاله یحاضر با نگاه به تحولات اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران نفتی 1352 و بررسی ریشه های جامعه شناختی آن، با استفاده از دوچارچوب نظری توقعات فزاینده از جیمز دیویس و محرومیت نسبی از تد رابرت گار به تبیین بخشی از ماهیت و علل این انقلابخواهیم پرداخت. مقاله ی پیشرو با بررسی دورهای از رشد اقتصادی ناشی از افزایش بهای نفت و پس از آن افول اقتصادی،برنامه های توسعه اقتصادی – به ویژه برنامه ی پنجم توسعه - و تاثیرات آن بر بدنهی اجتماعی؛ ضمن تشریح مختصری از نظریه یتوقعات فزاینده و محرومیت نسبی، به تطبیق این نظریات با رویدادهای سالهای منتهی به انقلاب 1357 خواهد پرداخت. هرچندنگارنده خود قائل به آن است که انقلاب 1357 دارای علل بسیار متنوع تری است، اما مقاله ی پیش رو امکان تطبیق این انقلاب باتئوری های مورد نظر را به خوبی فراهم ساخته و بدینوسیله یکی از ریشه های انقلاب ایران را نمایان می کند.

لینک کمکی