فایل رایگان تحليل و تدوين راهبردي ظرفيت هاي هنرهاي چندرسانه اي در ارتقاء فرهنگ کتاب خواني در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل و تدوين راهبردي ظرفيت هاي هنرهاي چندرسانه اي در ارتقاء فرهنگ کتاب خواني در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، به تحلیل و تدوین ظرفیت های هنرهای چندرسانه ای در ارتقاء فرهنگ کتابخوانی در ایران پرداخته است.در این راستا، بر اساس وضعیت شناسی فرهنگ کتاب خوانی و رسانه های نوین در کشور، 15 گزاره به عنوان ظرفیت هایمربوط به ابعاد مختلف (شامل شش گروه ظرفیت: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، محیطی و قانونی) در چارچوبتحلیل راهبردی PESTE ، تبیین شد و پرسشنامه ای شامل 15 گزینه تهیه شد و در اختیار 20 نفر کارشناس مربوطه قرارگرفت. پس از احصاء پاسخ ها، از روش ماکسی ماکس برای اولویت شناسی ظرفیت های راهبردی استفاده شد. درنهایت، براساس ظرفیت های اولویت بندی شده، 6 راهبرد جهت ارتقاء فرهنگ کتاب خوانی و مصرف کتاب مبتنی بر هنرهای چندرسانه-ای، تدوین شد که عبارتند از: 1. دانش افزایی مدیریت فرهنگی کشور در بخش کتاب نسبت به اهمیت و کارکردهای هنرهایچندرسانه ای؛ 2. اشتغال زایی و درآمدزایی در زمینه کتاب خوانی با استفاده از هنرهای چندرسانه ای؛ 3. فرهنگ سازی عمومینسبت به کارکردهای هنرهای چندرسانه ای در زمینه فرهنگ کتاب خوانی؛ 4. بومی سازی فناوری های هنرهای چندرسانه ایدر زمینه فرهنگ کتاب خوانی؛ 5. نهادینه سازی پارامترهای جذاب فرهنگ کتاب خوانی در محیط محتوایی و فانتزی هنرهایچندرسانه ای؛ و 6. توجه جدی به فرهنگ کتابخوانی و مصرف کتاب مبتنی بر هنرهای چندرسانه ای در قوانین وسیاست گذاری های فرهنگی کشور.

لینک کمکی